Ochrana osobných údajov

 

Vážení klienti a obchodní partneri,
V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej ako „GDPR“) sme pristúpili k revízií postupov pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Ak máte záujem naďalej od nás dostávať aktuálne informácie, v zmysle nariadenia GDPR je potrebné, aby sme od Vás získali nový súhlas na zasielanie informácií prostredníctvom priameho marketingu (tzv. newsletter). Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach. Týmto dokumentom Vám poskytujeme povinné informácie podľa článku 13 GDPR už pri získavaní Vášho súhlasu.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Šupa Marián, s miestom podnikania J. Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, IČO: 11 906 022.

Kde sa na nás môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu alebo problematike ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku +421 33 7781 170, alebo kontaktujte zodpovednú osobu, ktorou je pani Gabriela Šupová, ktorá Vám poskytne potrebné informácie. Kontaktná mailová adresa je supova@supa.sk.

Účelom spracúvania osobných údajov je digitálny priamy marketing, najmä zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

Dobrovoľnosť súhlasu: Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať, resp. predĺžiť. Váš súhlas je nevyhnutný na to, aby ste mohli od nás dostávať aktuálne informácie.

Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť za určitých okolností v nevyhnutnej miere, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu poskytnuté príjemcom, ktorí sú predajcovia z predajnej siete, uvedení na tejto webovej stránke.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené iným osobám len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá garantuje plnohodnotnú ochranu Vašich osobných údajov.

Dochádza k profilovaniu osobných údajov?

Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri spracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie).

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 2 rokov od udelenia tohto súhlasu alebo do odvolania Vášho súhlasu. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu, pre ktoré podľa právnych predpisov neexistuje iný účel a právny základ (zmluvy, zákon, iný Váš súhlas). Pred uplynutím doby platnosti udeleného súhlasu Vás môžeme požiadať o predĺženie jeho platnosti.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu týchto údajov. Prosím informujte nás o prípadných chybách vo Vašich osobných údajoch.
Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte právo žiadať vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvanie máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ (napr. ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy, alebo zo zákona). Takéto údaje potom budú vymazané až po splnení ich účelu.
Právo na obmedzenie spracovania: V zákonom a nariadením uvedených situáciách máte máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.
Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako postupujeme pri vybavovaní Vašich žiadostí a podnetov?

Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v mieste podnikania prevádzkovateľa (napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo domáhať sa ochrany Vašich práv súdnou cestou.
Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie, prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany nájdete tu.

Ako môžete odvolať súhlas?

Súhlas založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to (i) zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu supova@supa.sk alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo (iii) jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím linku na príslušnom mieste v doručenej správe alebo (iv) vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru s prevádzkovateľom, resp. povereným obchodným partnerom. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním. Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.mája 2018.

Použitie cookies

Webové stránky spoločnosti Šupa Marián, IČO: IČO: 11906022, so sídlom J. Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, zapísané v živnostenskom registri č.j. Zo 12312/1992 sp.c. Zo-98/08000/003 reg. č. 2048/998 (ďalej len „spoločnosť Šupa Marián“), www.supa.sk ukladajú v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi na zariadeniach zákazníkov a iných osôb, ktoré tieto webové stránky navštívia (ďalej len „návštevníci stránok“), súbory, ktoré sa obecne nazývajú cookies.

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony návštevníkov stránok a nastavenie, ktoré na nich urobili, takže tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečie, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu ich prihlasovacích údajov.

Spoločnosť ŠUPA používa cookies napríklad pre zachovávanie prepnutia zobrazenia z mobilných zariadení do PC verzie webových stránok a pre zachovávanie preferencií návštevníkov stránok pri ich prezeraní.

Spoločnosť ŠUPA ďalej používa cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a spoločnosť Šupa Marian nemá prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

Súhlas s ukladaním cookies – Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasia návštevníci stránok s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môže návštevník stránok obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača sú uvedené na týchto adresách:

Internet Explorer: http://www.microsoft.com/sk-sk/windows
Google Chrome: https://support.google.com/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/
Opera: https://help.opera.com/cs/latest/
Safari: https://support.apple.com/

Spokojnosť s nákupom

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


Doprava v rámci SR zadarmo od 100€


90% produktov máme skladom


Garancia kvality a spoľahlivosti


Vrátenie peňazí do 30 dní


Zákaznícky servis je tu pre vás